Visie RSI-Rug-Reďntegratie Instituut Nederland (RIN)

 


1.  Na gericht onderzoek de juiste interventie
2.  Goede zorg hoeft niet duur te zijn

Onderbouwing visie door RIN

Visie arbeidsgerelateerde klachten (CANS en andere arbeidsgerelateerde klachten).
Het RIN beschouwt arbeidsgerelateerde klachten als een mogelijk multi factorieel probleem. Dat wil zeggen dat de oorzaak van de klacht gelegen kan zijn op bedrijfsniveau maar ook op persoonsniveau. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren.
Beiden dienen grondig onderzocht te worden om tot een gerichte interventie over te kunnen gaan. Voorheen werden arbeidsgerelateerde klachten aan de nek, schouder, arm en hand RSI genoemd. Omdat RSI de lading van het probleem niet dekt is een consensus bereikt om de term RSI te vervangen door het CANS-model. CANS sta
at voor Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder. Volgens de daarbij opgestelde definitie zijn dit klachten van het bewegingsapparaat in arm, nek en/of schouder, die niet veroorzaakt worden door een acuut trauma of een systemische aandoening. CANS is een omschrijving van een klachtencomplex. Het is geen diagnose
Het model stelt behandelaars in staat klachten in te delen in specifieke aandoeningen en a-specifieke klachten. De beroepsgroepen hebben gezamenlijk in totaal 23 aandoeningen - zoals bijvoorbeeld de tenniselleboog en carpaal tunnelsyndroom- als specifieke CANS kunnen benoemen. Een aandoening is specifiek als deze te diagnosticeren is. Dit betekent dat op basis van onderscheidende kenmerken de diagnose reproduceerbaar gesteld kan wordenAls de klachten niet te diagnosticeren zijn als één van de 23 aandoeningen, spreekt men voortaan van a-specifieke CANS. CANS is daarmee geen nieuwe diagnose. Het CANS model biedt een nieuwe terminologie waardoor alle behandelaars dezelfde taal spreken. De patiënt zal hier de voordelen van ervaren: door betere communicatie kan sneller de juiste behandeling worden ingezet. Omdat het enige tijd vergt alvorens de nieuwe naam algemeen bekend is bij de patienten en ook de (para) medici gebruikt het RIN tijdelijk beide benamingen.

Multi disciplinaire aanpak
Het RIN beschikt over de volgende disciplines om de problematiek vanuit een multi disciplinaire aanpak te bestrijden: biomedische wetenschappen, ergonomie, fysiotherapie, manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie en medische trainingstherapie.

Samenwerkingsverbanden
Het RIN heeft samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in arbeidsgerelateerde aandoeningen. Deze samenwerkingsverbanden beschikken bovendien over een goed medisch netwerk (psycholoog en revalidatie arts). Een voordeel hiervan is dat de werknemer op korte termijn gericht onderzocht en behandeld kan worden door een gespecialiseerde behandelaar. Dat betekent voor de werknemer een vlotter herstel en voor de werkgever lagere verzuimkosten.

Kosten ziekteverzuim
Deze kosten kunnen fors oplopen; een dag ziekte verzuim kost de werkgever snel € 200- € 300-, exclusief alle bijkomende kosten (boetes, vervangingskosten, stagnatie productie etc.).                

De oplossing van het RIN tegen uit de hand lopende kosten:

1. Voorkom onnodige kosten voor niet relevante interventies en onnodige kosten voor dure hulpmiddelen. Het RIN adviseert om eerst een gericht onderzoek (online KRIO) naar de oorzaak uit te laten voeren.
2. Scherpe tarieven: het RIN werkt 40-70% goedkoper dan Arbodiensten
3. Korte wachttijd: binnen 2 werkdagen kan het onderzoek opgestart worden.

 

Uitvoering visie door RIN

 

Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek online !!!
Het RIN heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een compleet en betrouwbaar meetinstrument ontwikkeld: Het RIN Klachten en Risico-Inventarisatie Onderzoek (KRIO) bij beeldschermwerkers. Met het KRIO is het mogelijk een klachtenprofiel en een risicoprofiel van een werknemer of afdeling op te stellen. De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een uitgebreid rapport met persoonlijke aanbevelingen, adviezen en oefeningen met betrekking tot een gerichte aanpak (behandeling) van de klachten en risicofactoren of het voorkomen ervan. De presentatie van de analyse geschiedt zowel via een tekstueel rapport als via een overzichtelijke kleurenevaluatie. De persoon / opdrachtgever krijgt een duidelijk overzicht van de aanwezigheid van eventuele klachten en van alle bedrijfsorganisatorische, ergonomische en persoonsgebonden risicofactoren op persoonsniveau (en/of afdelingsniveau).

Werkplekonderzoek "op afstand" of op het bedrijf
Naast het complete werkplekonderzoek naar werkplekopstelling en -instelling, de werkhouding en werktechniek op het bedrijf biedt het RIN de werkplekanalyse "op afstand" aan.
Met behulp van digitale foto's (aangeleverd door de opdrachtgever volgens het RIN protocol) kan er een analyse van de werkplek, werkhouding en werktechniek "op afstand" verricht worden. Dit geeft de persoon een snel en goedkoop inzicht betreffende de mogelijk ergonomische en fysieke risico's waaraan hij blootstaat.  

Cursussen
Het RIN verzorgt voor Arbodeskundigen, PZ/P&O medewerkers, afdelingshoofden en andere geďnteresseerdende de 3-daagse cursussen "RSI bedrijfs deskundige" en "Rug bedrijfsdeskundige". Het doel is dat de m
edewerkers van het bedrijf na het volgen van de cursus in staat moeten zijn om:

  • De werkplek bij nieuwe werknemers te kunnen instellen
  • Bestaande werkplekken te kunnen optimaliseren
  • RSI / rugvoorlichting te kunnen geven aan beeldschermwerkers
  • Mangementvoorlichting te kunnen geven aan leidinggevenden
  • Onderscheid te kunnen maken tussen pluis en niet pluis bij RSI / rugklachten

Het RSI/Rug/Reintegratie Instituut Nederland biedt u het volledige pakket:

Van particulier tot bedrijf
Van onderzoek tot behandeling
Van preventie tot reďntegratie
Van voorlichting tot opleiding